Cookies

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 1. Správce osobních údajů, Český plynárenský svaz, se sídlem U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ: 00409928  zapsané ve veřejném rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, spisová značka L 1250/MSPH, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies a systémová data které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

  • fungování webových stránek.

 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, kterou lze zaslat na kontaktní adresu: cpsvaz@cgoa.cz Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od vznesení námitky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, které jsouuvedeny v bodě 10. 

 7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Poskytovatelem služby Google Analytics, Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 8. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:

 9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,

  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce, 

  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

 10. Správce zpracovává následující soubory cookies:

  Typ

  Název

  Účel

  Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:

  Analytické

  Google Analytics

  Sledování jednotlivých stránek webu a událostí:

  - přidání do košíku

  - dokončená registrace

  - objednávka

  - vyhledávání


  Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti.

  Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

  Služba Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Český plynárenský svaz