Vlastnosti zemního plynu

Zemní plyn je bezbarvý, sám o sobě nezapáchající, hořlavý plyn. Patří do skupiny topných plynů, využívá se k vytápění, vaření a ohřevu vody, v elektrárnách, teplárnách, v kogeneračních jednotkách a v dopravě (jako pohon motorových vozidel).
Může se vyskytovat ve dvou formách. CNG (Compressed Natural Gas), což je stlačený zemní plyn při tlaku 200 barů a LNG (Liquefied Natural Gas), zkapalněný zemní plyn při teplotě -162 °C. Skládá se převážně z methanu a vyšších uhlovodíků s malou příměsí inertních plynů. Zemní plyn je nejedovatý, nedýchatelný a lehčí než vzduch. V následující tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty pro jeho základní vlastnosti.

Tabulka - Vlastnosti zemního plynu

Výhřevnost

34,08 MJ/m3

Spalné teplo

37,82 MJ/m3

Hustota

0,69 kg/m3

Meze výbušnosti

5 – 15 %

Zápalná teplota

650 °C

Množství spalovacího vzduchu

9,56 m3 vzduchu/ m3 ZP

Teplota plamene

1 957 °C

Český plynárenský svaz